Zgłoszenie szkody

Osoba polecająca: Brak

Szkoda rzeczowa

Jeżeli miałeś/aś szkodę rzeczową do 3 lat wstecz taką jak :

 • - szkoda komunikacyjna(zaniżone odszkodowanie lub odmowa wypłaty odszkodowania)
 • - pożar
 • - powódź
 • - zalanie
 • - huragan

Zgłoś do nas szkodę online a my ją bezpłatnie zweryfikujemy dla Ciebie i sprawdzimy czy możemy pomóc.

Szkoda osobowa

Jeżeli doznałeś/aś urazu podczas wypadku komunikacyjnego lub potknięcia/poślizgnięcia w miejscu publicznym takiego jak :

 • - złamanie
 • - potłuczenie
 • - lub jakiegokolwiek innego urazu

Pomożemy Tobie uzyskać odszkodowanie z polisy OC lub NNW które pokryje takie koszty jak :

 • - zadośćuczynienie
 • - zwrot kosztów leczenia
 • - utracony dochód
 • - koszty przygotowania do innego zawodu

Śmierć osoby bliskiej.

Jeżeli straciłeś osobę bliską w wypadku możemy Tobie pomóc uzyskać zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby o odszkodowanie mogą się ubiegać :

 • - rodzice
 • - rodzeństwo
 • - żona
 • - dzieci
Dane osobowe:
Data zdarzenia:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Oświadczenie

Ja, przez podpisanie tego dokumentu, oświadczam, że z dniem wymienionym poniżej przy podpisie dobrowolnie zgłaszam szkodę na warunkach określonych w „Umowie dochodzenia roszczeń”. Potwierdzam, że wszelkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji Ikarius nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym teleadresowych podanych dobrowolnie przeze mnie lub osoby trzecie, przez Ikarius w celach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz umów z partnerami Ikarius, w celach związanych z działalnością i zarządzaniem Ikarius.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia i otrzymał przed zawarciem umowy wzór formularza o odstąpieniu od umowy wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na przez Ikarius o zasadach i prawach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.), a w szczególności o tym, że posiadam prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ikarius informuje, że dane osobowe w niniejszym wniosku są zbierane na zasadzie dobrowolności. Pełnomocnictwo: Udzielam Ikarius pełnomocnictwa do reprezentowania mnie, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, wcześniej ze mną uzgodnionych, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy.

Masz już konto? Zaloguj się